قدم به قدم با آیین نامه وسایل حفاظت فردی – 2

قدم به قدم با آیین نامه وسایل حفاظت فردی وزارت کار - فصل دوم

فصل دوم – مقررات عمومی

ماده 1 – به منظور انتخاب وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار، کارفرما مکلف به شناسایی و ارزیابی شرایط محیط کار برای تشخیص و کنترل خطرات می باشد.

ماده 2 – کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع و محیط کار و مخاطرات احتمالی را به تعداد کافی تهیه و به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار دهد.

ماده 3 – کارفرما مکلف است کاربرد صحیح و مراقبت از وسایل حفاظت فردی را به کارگران آموزش دهد.

ماده 4 – کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی را در شرایط مطلوب نگهداری نموده، و در جایی قرار دهد که دسترسی سریع به آنها امکان پذیر باشد.

ماده 5 – کارفرما مکلف به جمع آوری و معدوم نمودن وسایل حفاظت فردی معیوب، مستهلک و یا تاریخ مصرف گذشته می باشد.

ماده 6 – کارفرما باید براستفاده صحیح کارگران از وسایل حفاظت فردی نظارت کامل داشته باشد.

ماده 7 – کارفرما مکلف است کلیه اطلاعات مربوط به وسایل حفاظت فردی را اعم از نوع وسایل،زمان تحویل ،مکان مورد استفاده وعیوب احتمالی ناشی از مصرف را ثبت و نگهداری نماید.

ماده 8 – کارگر موظف است با توجه به آموزش های ارائه شده از وسایل حفاظت فردی خود مراقبت،نظافت واستفاده صحیح نماید. عدم رعایت موارد مذکور قصور در انجام وظیفه محسوب می شود.

ماده 9 – کارگر موظف است در صورت مشاهده هرگونه نقص و یا ایراد در وسیله حفاظت فردی مراتب را به سرپرست مربوطه گزارش دهد.

ماده 10 – در اجرای ماده 90 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، وسایل حفاظت فردی مورد اســتفاده در کارگاه ها باید مطابق با استاندارد ملی یا سایراستاندارد های مورد قبول که به تائید وزارت کار و امور اجتماعی و بر حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است، باشد.

ماده 11 – وسایل حــفاظت فــردی باید عاری از هرگونه لبـه تیز، زائده، شکستگی و یا دیگر عیــوب باشد.

ماده 12 – جنس کلیه وسایل حفاظت فردی باید به گونه ای باشد که شرایط محیطی تغییری در خصوصیات وکارایی آنها ایجاد نکند.

ماده 13 – جنس آن دسته از وسایل حفاظت فردی که در تماس مستقیم با پوست بدن هستندباید به گونه ای باشد که موجب تحریک و حساسیت پوست نگردد.

ماده 14 – وسایل حفاظت فردی که در اختیار کارگران قرار می گیرد باید متناسب با نوع کار بوده و سالم، بهداشتی، تمیز، کامل و آماده استفاده باشد.

ماده 15 – اطلاعات مشروحه ذیل می بایست بر روی تـمامی وســایل حـفاظت فردی به گونه ای پایدار، نشانه گذاری گردد و به وضوح قابل رویت باشد:

  • الف- نام یا علامت مشخصه کارخانه سازنده
  • ب- نام کشور سازنده
  • ج- سال و ماه ساخت و در صورت نیاز تاریخ انقضاء
  • د- نوع کاربرد
  • هـ- استانداردی که بر اساس آن ساخته شده است
  • و- شماره و تاریخ تأییدیه وزارت کار و امور اجتماعی یا حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماده 16 – روش استفاده و یا هر نوع اطلاعات مورد نیاز مصرف کننده وسایل حفاظت فردی می بایست به همراه محصول ارائه گردد.

ماده 17 – وسایل حفاظت فردی باید براحتی قابل استفاده بوده و ضمن تامین ایمنی کامل نباید مانع انجام کار گردد.

ماده 18 – در محیط هایی که به لــحاظ تجمع بارهای الکتــریسیته ساکن احتمال اشتعال و یا انفجار وجود دارد، استفاده از وسایل حفاظت فردی ضد الکتریسیته ساکن الزامی است.

ماده 19 – برای رعایت اصول بهداشتی، استفاده از وسایل حفاظت فردی به صورت مشترک ممنوع است.

با ما همراه باشید.
تیم فروشگاه HSE Arya
www.HSEArya.com

دیدگاه شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.